member

KLAUS HESSELBERG

PARTNER & IT-KONSULENT


+45 2218 8504

member

CHRISTIAN BERG ABILDGAARD

PARTNER & IT-KONSULENT


+45 2539 2119

1.        Generelt

 Disse salgs-, leverings- samt licensbetingelser gælder for alle tilbud, salg ogleverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2.        Priser

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Vore priser fremgår af Uni-IT ApS’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af Uni-IT ApS. Køber er forpligtet til, indtil leveringstidspunktet, at acceptere ændringer i prisen som følge af omkostninger for Uni-IT ApS vedrørende ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. i følge den aftalte leverance.

3.        Tidsforbrug og estimater

Alle tids estimater er vurderet så nøjagtigt som muligt, men skal tages som estimater, da mange forhold har indflydelse på det faktiske forbrugte antal timer.

4.        Tilbud

Tilbud gælder i 14 dage fra dato angivet på tilbuddet medmindre andet er aftalt.

5.        Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Som hovedregel skal betalingen ske netto kontant, dog accepteres netto 8 dage. Såfremt en sidste rettidig betalingsdag ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering. Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er Uni-IT ApS berettiget til at beregne rente af den til enhver tid gældende skyld med 2% pr. måned, indtil gælden samt rykkergebyr er betalt. Rykkergebyr 100.- kr. pr gang. Såfremt man ikke umiddelbart efter modtagelse af første rykkerskrivelse betaler udestående tilgodehavende, ydes der ikke support før tilgodehavende er modtaget. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Uni-IT ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Uni-IT ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på grund af fordringer af nogen art.

6.        Ejendomsforhold

Uni-IT ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen inkl. leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

7.        Ophavsret

Uni-IT ApS forbeholder sig den fulde ophavsret på programmet samt tilhørende dokumentationsmateriale m.v., som er udviklet af Uni-IT ApS, og som er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. Brugeren er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom brugeren er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i/på programmet ind-/påsat af Uni-IT ApS om rettighedsforhold, varemærker og lign.

8.        Overdragelse

Brugeren er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overgive eller overføre brugeren af programmet/programmel til tredjemand uden Uni-IT ApS’ forudgående skriftlige accept.

9.        Kopieringer

Brugeren må ikke kopiere program eller programmering samt eksport af applikation/sikringer, og dertil hørende dokumentationsmateriale helt eller delvis uden Uni-IT ApS’ skriftlige accept.

10.     Misligholdelse

Såfremt brugeren måtte overtræde betingelser om ejendomsret, ophører programretten / programmelretten straks, og brugeren er forpligtet til, uden kompensation, at tilbagelevere programmet/programmellet, herunder sikkerhedskopien med tilhørende dokumentationsmateriale til Uni-IT ApS. Herudover gælder overensstemmelsen med Dansk rets almindelige erstatningsregler i henført lov. Brugeren er forpligtet til, ud over at betale erstatning (pkt.8), at betale en konventionalbod på kr. 30.000,00 for hver enkeltstående overtrædelse, uanset om Uni-IT ApS ikke kan dokumentere noget tab i den forbindelse.

11.      Levering

Levering sker for købers regning og medtages på faktura med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

12.     Mangler & reklamation

Ved levering skal køber straks fortage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er, eller burde være konstateret, og senest 8 dage efter evt. udstedelse af faktura, give Uni-IT ApS skriftlig meddelelse herom,

samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber ikke har opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen

gældende. Uni-IT ApS har valget mellem at afhjælpe manglen eller foretage om levering. Forandringer eller indgreb i det købte uden Uni-IT

ApS’ skriftlige samtykke, fritager Uni-IT ApS for enhver forpligtelse.

13.     Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Uni-IT ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Ved programmering, er det kundens ansvar at teste og godkende den udførte programmering. Der kan ikke rejses erstatningskrav i forbindelse med programmeringsydelser. Der kan ikke rejses erstatningskrav for ikke udført arbejde og arbejde som Uni-IT udskyder eller nægter at udføre. Uni-IT ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og Uni-IT ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Uni-IT ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Uni-IT ApS frasiger sig ethvert ansvar, såfremt bruger eller anden leverandør udfører rettelser til Uni-IT ApS’ programmel.

14.     Hardware garanti

Hvis andet ikke er nævnt, gives 12 måneders garanti. Garantien omfatter fabrikationsfejl og materialefejl, der konstateres ved normalt brug. Garanti omfatter ikke fejl, skade eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, vold eller fremmed indgreb. Forsendelsesomkostninger betales af bruger, samt evt. gebyr fra hardware producenten/ service værkstedet. Låne/ erstatning for produktet ireparationsperioden gives ikke, men kan tilbydes mod betaling. Periferi/ tilbehør garanti: Der gives ingen form for garanti på tilbehør som f.eks. farvebånd, toner, osv.

15.     Produktansvar

I det omfang andet ikke følger at dansk retsregler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. Uni-IT ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Uni-IT ApS leverede varer, i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

16.     Tvister

Enhver tvist mellem Uni-IT ApS og køber skal afgøres efter dansk ret skal anlægge ved sø- og handelsretten i København.

17.     Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Uni-IT ApS.

18.     Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger Force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald af nøglepersoner, EDB-virus i programmet, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.

19.      Backup Abonnement

Betingelser

Aftalen

vedrørende Online Backup som indgås med Uni-IT ApS er omfattet af de forretningsbetingelser som er anført herunder.

Aftalen anses som værende indgået når servicen tages i brug. Varighed og opsigelse Backupabonnementet kan opsiges til enhver tid, dog med minimum 30 dages varsel op til en faktureringsperiode. Opsigelse skal ske pr e-mail, der kan af sikkerhedsmæssige hensyn ikke opsiges telefonisk.

Kundensansvar

Det er kundens ansvar, at der bliver taget backup af relevante data. Den aftalte e-mailadresse vil blive adviseret om hændelser i forbindelse med

backupjobbet. Det er kundens eget ansvar, at problemer vedrørende backupjobbet bliver løst, dette kan løses selv eller ved at tage kontakt til Uni-IT ApS.

Uni-IT ApS frasiger sig ethvert ansvar i forhold til datatab, manglende eller fejlende backup, gendannelser, driftstab eller på andet vist tab af omsætning

grundet mistede data. Det er udelukkende kundens ansvar at overvåge backuprapporter og reagere på fejl, kunden bør også reagere ved manglende backuprapporter. Kunden skal desuden til enhver tid kunne genskabe dekrypteringsnøglen som er afsendt til kunden, denne anvendes når der skal genskabes filer fra backup. I øvrigt kan Uni-IT ApS ikke stilles til ansvar for udgiver til 3. parts leverandører, i enhver henseende. Kort fortalt, kunden har selv ansvaret for kundens udstyr kører backup som ønsket. Uni-IT ApS sørger for at de data kunden har valgt, der skal tages backup af, opbevares sikkert.

 
Ansvarsbegrænsning
 
Uni-IT ApS erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser. Herunder tab af data, skade på andre ting, samt erstatningskrav fra tredjemand. Uni-IT ApS er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende tilgængelighed, afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Uni-IT ApS’ eller af tredjepart leverede ydelser og services, eller uvedkommende adgang til kundes data.Uni-IT ApS’ samlede erstatningskrav er begrænset til DKK. 3.000,00 pr år, kunden kan dog maksimalt kræve erstatning for et beløb svarende til de seneste 12 måneders abonnement.
 
Uni-IT ApS garanterer ikke, at tredjemands software eller ydelser vil være fejlfrie, eller at sådanne fejl vil blide udbedret. Kunden er ansvarlig for omkostninger i
forbindelse med udbedring, reparation eller skader forårsaget af disse fejl.
 
Gendannelse Gendannelse af filer fra backup, sker efter gældende timetakst.
 
Tilbageholdelsespolitik
Filer kan gendannes i op til 28 dage tilbage. Det vil sige, der kan maksimalt kan gendannes filer, fra dags dato og 28 dage tilbage i tid.

20.     Opsigelse af abonnementer

Ring og hør om det abonnement du ønsker at opsige.

Bouet Møllevej 5, 9400 Nørresundby ca@uni-it.dk +45 82 82 94 94